Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken die gemaakt worden tussen Huiswerkbegeleiding Exact en anderen, tenzij op papier anders overeengekomen en ondertekend is.

Definities

Onder leerling wordt verstaan:  degene die van de diensten van Huiswerkbegeleiding Exact gebruik maakt.

Onder cliënt wordt verstaan: degene die verantwoordelijk is voor de met Huiswerkbegeleiding Exact gemaakte afspraken. Dit is

  • De meerderjarige leerling van Huiswerkbegeleiding Exact; of
  • Degene (meestal ouder of verzorger) die namens de nog niet meerderjarige leerling handelingsbevoegd is.

Bepalingen

1. Huiswerkbegeleiding Exact verplicht zich tot een zo groot mogelijke inzet bij het uitvoeren van de te verlenen diensten.

2..Het succes van de door Huiswerkbegeleiding Exact geleverde diensten is afhankelijk van de medewerking en capaciteiten van leerling. Huiswerkinstituut Exact kan daarom voor tegenvallende resultaten niet aansprakelijk worden gesteld.

3. Voordat leerling begint bij Huiswerkbegeleiding Exact wordt met cliënt overlegd over de aan te bieden diensten en de frequentie. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door cliënt en de vertegenwoordiger van Huiswerkbegeleiding Exact ondertekend.

4. De afspraken tussen Huiswerkbegeleiding Exact en de cliënt worden schriftelijk vastgelegd. De schriftelijk vastgelegde prijs dient door de cliënt te worden voldaan, ook als de leerling de diensten toch niet afneemt. Diensten die door Huiswerkbegeleiding Exact niet worden geleverd worden aan de cliënt terugbetaald.

5. Huiswerkbegeleiding Exact is niet aansprakelijk voor vernieling of vermissing van eigendommen tijdens het bezoek van de leerling.

6. Een leerling kan bij aanhoudend storend of negatief gedrag worden verwijderd. Eenmaal betaalde diensten worden in dit geval niet terugbetaald.

7. Huiswerkbegeleiding Exact is gebonden aan de openingstijden vermeld op de website. Huiswerkbegeleiding Exact is  vrij deze openingstijden gedurende het schooljaar te wijzigen. In de vakanties is het instituut dicht, tenzij anders vermeld of afgesproken.

8. Ieder cliënt en leerling verplicht zich bij bezoek aan Huiswerkbegeleiding Exact tot de algemeen geldende beleefdheidsnormen en correct gedrag. Het gebruik van drugs en/of alcohol, het veroorzaken van geluidsoverlast voor andere bezoekers van het pand, het bezigen van grof taalgebruik en/of het onheus bejegenen van begeleiders en/of overige cliënten of/of eigenaars en/of bezoekers van het pand kan leiden tot schorsing zoals bepaald onder artikel 5.

9. Cliënt verplicht zich tot het verstrekken van correcte gegevens en tijdig doorgeven van wijzigingen daarin ten behoeve van facturering en contact.

10. Cliënt is aan Huiswerkbegeleiding Exact de tarieven verschuldigd zoals vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst.

11. Huiswerkbegeleiding Exact houdt zich het recht voor de tarieven te wijzigen, maar moet de cliënt hiervan ten minste een maand van tevoren schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen.

12. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

13. Als leerling of cliënt niet in staat is op gemaakte afspraken te verschijnen, dient afmelding uiterlijk 24 h voor afspraak te geschieden. Bij latere afmelding worden de kosten wel in rekening gebracht.

14. Wanneer een leerling langer dan drie opeenvolgende dagen dat een leerling bij Huiswerkbegeleiding Exact wordt verwacht wegens ziekte geen gebruik kan maken van het huiswerkbegeleidingsabonnement brengt Huiswerkbegeleiding Exact de daaropvolgende dagen dat de leerling afwezig is niet in rekening, mits deze ziekte aannemelijk gemaakt kan worden door een verklaring van de huisarts.

15. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen komen alle administratie- en incassokosten voor rekening van Cliënt; tevens is Cliënt aan HiH de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) verschuldigd.

16. Bezwaren tegen de gefactureerde bedragen dienen binnen één week na de factuurdatum aan Huiswerkbegeleiding Exact te worden gecommuniceerd.

Download algemene voorwaarden > Algemene voorwaarden Huiswerkbegeleiding Exact