Huiswerkbegeleiding: leren plannen

Soms kunnen kinderen slecht presteren op school, terwijl ze het niveau eigenlijk wel hebben. Zo is het een bekend verschijnsel dat hoogbegaafde kinderen het niet goed doen op gymnasium of atheneum en afstromen naar de havo. Vreemd, want qua intelligentie zouden ze het niveau zeker aan moeten kunnen. Vaak helpt het dan als ze leren plannen en als ze de leerstof leren structureren. Ook met het leren plannen kan Huiswerkbegeleiding Exact in Groningen en Winsum helpen.

Het probleem met plannen

Op de basisschool krijgen kinderen wel huiswerk, maar daar zijn niet veel planningsvaardigheden voor nodig. Sommige kinderen leren de opgegeven stof direct als ze het op krijgen, anderen pas de laatste dag of elke dag een stukje. Dat is goed te doen. Problemen kunnen ontstaan als het huiswerk veel wordt. Veel kinderen kijken het liefst maar één dag vooruit. Dat levert soms weinig huiswerk op (‘echt mama, ik heb alles af’), maar op andere dagen levert dat stress op, omdat het te veel is om in één dag te doen. Wij volwassenen vinden het dan logisch: plan je huiswerk en leerwerk gewoon goed in, begin op tijd, dan is er niets aan de hand. Maar voor kinderen ligt dat niet zo logisch. Zij moeten hun huiswerk echt leren plannen.

Huiswerk plannen

Lange en korte termijn

Een groot verschil tussen pubers en volwassenen is de werking van het brein. Het brein van pubers is nog in ontwikkeling: volwassenen nemen al gauw aan dat hun brein al werkt zoals bij iedere volwassenen, omdat pubers in sommige opzichten al zo volwassen lijken. Een voorbeeld van zo’n verschil is het omgaan met plannen. Plannen op de korte termijn kunnen veel pubers al wel. Als je ze vraagt hun leerwerk voor een toets te verdelen over de komende drie dagen, dan lukt dat wel. Als je ze vraag om vijf toetsen in te plannen voor de komende drie dagen, lukt dat bij sommigen wel, maar levert dat bij anderen al veel stress op, want vijf toetsen in drie dagen leren is veel. Het probleem ligt vooral in de langetermijnplanning: je hebt over twee weken toetsweek, dus je moet nu alvast beginnen met leren, zodat je in je toetsweek niet in drie dagen voor vijf toetsen moet leren. Dat is voor de gemiddelde puber iets heel geks: je begint toch niet twee weken van te voren al? Er is zoveel wat nu aandacht vraagt, dat een planning op lange termijn niet haalbaar is. Dat is geen onwil, maar onvermogen.

Leren plannen

Dat is de reden dat sommige pubers echt hulp nodig hebben bij het plannen. Bij huiswerkbegeleiding Exact hebben we voor dit leren plannen allerlei tools en handige afspraken. Bijvoorbeeld dat je bij het maken van je huiswerk direct de stof ook leert. Dat doet een puber ook niet automatisch (waarom nu al leren voor een toets die pas over twee weken is), maar als je dit steeds overhoort moeten ze wel. Ook hebben we een handig planschema waarin we samen met hen al een planning maken. Als de planning er eenmaal is lukt het veel pubers zich ook wel eraan te houden, maar zoveel toetsen zo lang van te voren inplannen lukt ze vaak niet zelf. Gelukkig is het wel te leren. Als we pubers onze trucjes leren, leren ze het plannen vanzelf en is op termijn onze hulp ook niet meer nodig.

Vechten voor wiskunde

Vorig voorjaar kregen we bij Huiswerkbegeleiding Exact in Winsum een nieuwe leerlinge. Rosa zat in de derde klas van het vwo en had moeite met natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Ook Frans vond ze een lastig vak. Ze was onzeker over zichzelf. Ze had al een tijd bijles wiskunde en natuurkunde bij iemand anders, maar dat was blijkbaar niet voldoende.

Rosa kwam twee dagen in de week bij huiswerkbegeleiding in Winsum. Ze kwam na schooltijd en werkte vooral aan de vakken die ze moeilijk vond. Ze had geen hulp nodig bij het maken van een planning voor andere vakken, dat deed ze thuis zelf. Al gauw ontdekten we dat zelfvertrouwen bij Rosa een groot probleem was. Als ze een som moeilijk vond, raakte ze in paniek en leek het net of ze even niets meer wist. Dan bleek zelfs 1 + 1 al een moeilijke som.

Bijles wiskunde

Het hielp Rosa erg dat we haar aan haar huiswerk lieten werken, maar er steeds naast gingen zitten als ze het moeilijk vond. Met veel complimenten, veel geduld en uitleggen kreeg ze langzamerhand meer grip op de stof. En daarmee steeg ook haar zelfvertrouwen. Natuurlijk haalde ze niet opeens zevens en achten. Dat kan ook bijna niet als je al maandenlang de stof niet begrepen hebt. Maar de cijfers gingen wél omhoog, zodat ze in de laatste periode op haar rapport precies een 5,5 voor wiskunde had.

Ook frans was lastig. Maar het bleek goed te helpen om samen met haar Franse woordjes te gaan leren. Ook daarin bleek: veel geduld heeft uiteindelijk zin.

Het verhaal van Rosa is een voorbeeld hoe huiswerkbegeleiding en bijles wiskunde gecombineerd kunnen worden. Veel complimenten, geduld en persoonlijke aandacht wierpen uiteindelijk hun vruchten af.

Wanneer kies je voor bijles op de basisschool?

Bijles op de basisschool is vooral voor kinderen waarvan het vermoeden bestaat dat ze beter kunnen presteren dan ze nu doen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Soms raakt een kind achter op school. Het is even te moeilijk, het zit niet lekker in zijn of haar vel of concentratieproblemen zorgen voor slechtere resultaten. Bij sommige kinderen kan dit zorgen voor een negatieve spiraal: het gevoel ‘ik kan het toch niet’, maakt dat kinderen steeds slechter presteren. Bijles voor kinderen op de basisschool kan het zelfvertrouwen van kinderen sterk verbeteren, en daarmee ook hun prestaties.

Bijles basisschool

Cito-resultaten

Maakt bijles op de basisschool dan niet dat de resultaten van de citotoets vertekend zijn? Komt een kind dan niet boven zijn of haar niveau terecht? Wij denken van niet. We geven geen citotraining, maar werken aan het zelfvertrouwen van het kind. We proberen te achterhalen waar een kind kennis en inzicht mist en proberen dat bij te spijkeren. Dat is iets anders dan gerichte citotraining. Wij helpen kinderen weer te presteren op hun eigen niveau.

Hoe lang is bijles nodig?

Bijles op de basisschool hoeft dan ook niet jarenlang te duren. Meestal is een half jaar of een jaar genoeg. Als het kind eenmaal meer zelfvertrouwen krijgt en de achterstanden zijn ingehaald, is hulp vaak niet meer nodig. In andere gevallen blijkt de hulp langer nodig, omdat een kind zonder extra hulp onzeker wordt. Bijles thuis kan dan helpen om het geleerde van school te automatiseren en echt onder de knie te krijgen. Zodat een kind een stevige basis legt voor de toekomst en met vertrouwen in zichzelf kan blijven leren.

Iedereen kan wiskunde

Ik heb er gewoon geen aanleg voor’. Dat gevoel krijgen kinderen en pubers al gauw als ze een slecht cijfer krijgen voor rekenen of wiskunde. Toch is het niet alleen een kwestie van aanleg. Bovendien kan die aanleg in de loop van je schooltijd verder ontwikkelen. Bij Huiswerkbegeleiding Exact geloven we dat ieder kind het kan leren. Het zal niet altijd vanzelf gaan, maar rekenen en wiskunde is te leren. Bijles rekenen of bijles wiskunde kunnen daarbij enorm helpen.

Bijles wiskunde en rekenen

Rekenen en wiskunde zijn heel abstracte vakken. Het is voor kinderen vaak moeilijk om de cijfertjes en rare tekentjes bij rekenen te vertalen naar iets wat je in de praktijk tegenkomt. En dat probleem blijft. Hoe moeilijker de wiskunde wordt, hoe abstracter het wordt. Maar gelukkig geldt ook: hoe ouder een kind wordt, hoe beter de hersenen zijn in abstract denken. En daar zit dan ook het probleem: niet iedereen ontwikkelt dat op hetzelfde moment. Abstract denken is één van de zaken die in de puberteit in de hersenen rijpen. Bij de één al rond het twaalfde jaar, bij de ander pas rond het achttiende jaar. Soms lijkt het dan net of er een knop omgaat. Opeens is wiskunde niet moeilijk meer. Opeens zijn natuurkundeformules wél logisch.

Vertalen naar je eigen niveau

Daar ligt dan ook direct de kern van het probleem: het rekenonderwijs en wiskundeonderwijs sluit aan bij de gemiddelde ontwikkeling van een kind. Maar die ontwikkeling is niet bij iedereen gelijk. Bovendien kan een kind door ziekte, tijdelijke luiheid of andere oorzaken een achterstand hebben met rekenen of wiskunde. En dan worden al die cijfers en rare tekens al gauw een nachtmerrie: wiskundeangst noemen we dat. Maar daar is wat aan te doen. Bij bijles wiskunde en bijles rekenen vertalen we de moeilijke abstracte problemen naar situaties die een kind wel snapt. We vertalen de abstracte problemen naar iets wat wel begrijpelijk is. En als dat echt te hoog gegrepen is? Dan leren we een kind trucjes, zodat de sommen opeens haalbare problemen worden.

Zelfvertrouwen

Als een kind op die manier geholpen wordt met rekenen of wiskunde, kan de angst afnemen en het zelfvertrouwen toenemen. Als het gevoel ‘ik kan het toch niet,’ omslaat naar: ‘ik kan dit wel, als ik er maar voor werk’, dan neemt de motivatie toe. Dat is meestal het begin van de ommekeer. We maken dan ook vaak mee dat een kind na verloop van tijd geen bijles wiskunde meer nodig heeft. Het gevoel ‘ik kan het zelf wel’ maakt dat een kind controle voelt. En motivatie om te laten zien dat het het inderdaad kan.

Exact leren denken

Door Liz Brower

‘Eerst denken, dan doen!’ Ouders en docenten zeggen het vaak tegen pubers. Alsof die altijd dingen doen zonder na te denken. Maar is dat wel zo? Het brein van een puber is nog vol in ontwikkeling, dat is een feit. Maar wist je dat het puberbrein daardoor soms juist een stapje voor is op oudere, goed ontwikkelde hersenen? Inderdaad, puber denken soms beter na dan hun ouders.

Doordat een puberbrein nog vol in ontwikkeling is tijdens de pubertijd, staat die nog open om van alles te leren, ook over allerlei wiskundige en natuurkundige onderwerpen. Maar om het goed te doen in de exacte vakken, moet je er wel een beetje moeite voor doen. Eén van de belangrijkste vaardigheden die je moet aanleren om vakken als wiskunde en natuurkunde zonder kleerscheuren door te komen, is adaptief denken. Dat wil zeggen dat je probeert zelf verklaringen voor verschijnselen te vinden en die ook evalueert, zoals wetenschappers doen. Een manier om dat te oefenen is debatteren en argumenteren., vaardigheden die je ook in de exacte vakken nodig hebt.

In principe zijn de meeste adolescente breinen ver genoeg ontwikkeld om dit aan te kunnen. De kunst is echter om deze vaardigheid te behouden. Daarom hebben tieners een goede docent nodig, aldus neurowetenschapper Gale Sinatra. Zij raadt docenten aan om veel meer de diepte in te gaan bij een aantal onderwerpen, zodat adolescenten de hersengebieden die nodig zijn voor wetenschappelijk denken veel gebruiken. Want, aldus Sinatra, als je die niet gebruikt, dan worden ze gesnoeid.

Hersencel 40x

Bron: www.wikipedia.nl

Dat snoeien klinkt wat eng. Maar dat valt wel mee, ook dat snoeien is onderdeel van de normale ontwikkeling van het brein. Aan het begin van de pubertijd maken de hersenen een groeispurt door. Er ontstaan allerlei verbindingen, genaamd synapsen, tussen verschillende hersengebieden. Het brein staat klaar om bakken aan nieuwe informatie te verwerken, vaak sneller dan bij de meeste volwassenen. Gedurende de volgende jaren wordt er flink gesnoeid in de synapsen. De verbindingen die je nauwelijks gebruikt worden afgebroken. Dit proces lijkt wel een beetje op het bijhouden van een rozenstruik, aldus professor in hersenontwikkeling Sarah-Jayne Blakemore. Zij zegt dat rozenstruiken, net als de hersenen, het veel beter doen als je er af en toe een takje uit knipt. Zoals de rozenstruik mooie, volle bloemen krijgt, zo kunnen de hersenen specialiseren. Tijdens dat snoeien kun je daardoor wel mogelijkheden tot ontwikkeling kwijt raken, maar daar staat tegen over dat je brein in andere taken beter wordt.

Naast dit gesnoei, worden namelijk de overgebleven connecties in de hersenen sterker gemaakt. De verbinding van de ene hersencel naar de andere, een dendriet, krijgt een laag eiwit erom heen. Dit spul heet myeline en het zorgt ervoor dat de verbindingen sneller en stabieler worden. Omdat dit hele proces tijdens de pubertijd nog aan de gang is, heeft een puber dus eigenlijk heel wat te zeggen over hoe zijn of haar hersenen zich gaan ontwikkelen. Vind je wiskunde leuk? Dan ontwikkelen de hersenen zich waarschijnlijk zo dat jij er steeds beter in wordt.

Doordat het brein dus nog voor van alles open staat in de pubertijd, kunnen adolescenten verassende connecties maken en nieuwe oplossingen bedenken. Maar wordt een connectie niet gebruikt dan denken de hersenen snel: ‘nou, dit stukje brein heb ik dus niet nodig, ik snoei het weg’. En dan moet je later heel hard werken om het terug te krijgen. Denk dus niet te snel dat je wiskunde ‘gewoon niet kunt’, maar ga de uitdaging aan om je hersenen te trainen nu het nog kan. Daar kan je nog lang plezier van hebben.